Registrera dig som Artist

Ange en korrekt e-postadress. All e-post från det här systemet kommer att skickas till denna adress. E-postadressen kommer inte att visas utan används endast om du behöver ett nytt lösenord via e-post, eller om du vill ha vissa nyheter eller meddelanden via e-post.
Ange ett lösenord för det nya kontot i båda fälten.
Medlemsavtal

Gäller från 1 januari 2011

1. ALLMÄNT
Internetartisten AB (556831-8850) bedriver verksamhet bestående av en kontakt- och marknadsföringstjänst (nedan kallad Tjänsten) på hemsidan www.artistmarknaden.se (nedan kallad Hemsidan). Tjänsten riktar sig till musikgrupper, artister och artistförmedlare som vill exponera och marknadsföra sina tjänster till Hemsidans besökare. För att få tillgång till Tjänsten måste artisten eller artistens representant registrera ett medlemskap och godkänna detta avtal (nedan kallat Medlemsavtalet) på Hemsidan.

Medlemsavtalet reglerar villkoren mellan parterna Medlemmen och Internetartisten AB beträffande tjänstens omfattning, betalningsvillkor, parternas rättigheter och skyldigheter samt upphörande av Medlemsavtalet.

Detta avtal gäller från 2011-02-16 och tillsvidare.

2. REGISTRERING AV MEDLEMSKAP
För att bli medlem och få tillgång till Tjänsten måste artisten eller artistens representant (nedan kallad Medlemmen) registrera ett medlemskap enligt anvisningarna på Hemsidan. Den som registrerar sig som medlem måste vara 18 år eller ha förmyndares tillstånd. Internetartisten AB ansvarar ej för den som registrerar sig utan att vara över 18 år eller ha målsmans tillstånd.

Vid registreringen väljer personen ett unikt användarnamn och ett lösenord. Användarnamn och lösenord är personliga och får endast användas av Medlemmen eller med Medlemmens tillåtelse. Medlemmen ansvarar för att användarnamn och lösenord förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Oavsett hur tredje man fått kännedom om, eller tillgång till Medlemmens användarnamn och lösenord, ansvarar Medlemmen för allt obehörigt utnyttjande av Tjänsten innefattande samtliga av Medlemmens registrerade uppgifter, till dess att Medlemmen begärt att Internetartisten AB skall spärra användarnamn och lösenord. Medlemmen accepterar och förbinder sig att följa villkoren i detta Medlemsavtal genom att elektroniskt godkänna avtalet vid registreringen.

3. AVTALSTID SAMT UPPHÖRANDE AV AVTAL
Medlemsavtalet gäller från detta avtals godkännande av Medlemmen, fram till dess att Medlemmen själv väljer att avsluta medlemskapet enligt anvisningarna på Hemsidan. När medlemskapet är avslutat är Internetartisten AB skyldig att inom 24h avbryta Medlemmens tillgång till Tjänsten tillika radera all information, användarnamn och lösenord som tillhör Medlemmen.

Internetartisten AB har rätt att med omedelbar verkan avsluta medlemskapet och avföra Tjänsten om det visar sig att uppgifter i Tjänsten eller Medlemmens agerande i övrigt är moraliskt kränkande, kan uppfattas som sexuella anspelningar, eller strider mot lag eller god sed, innebär intrång i tredje mans rättigheter eller på annan grund kan medföra skadeståndsskyldighet för Internetartisten AB, eller skada den goodwill som Internetartisten AB står för.

Om Internetartisten AB drabbas av skadeståndsskyldighet gentemot utomstående, eller av andra kostnader på grund av förhållande som nämns i föregående stycken, är Medlemmen skyldig att ersätta Internetartisten AB för detta.

4. SAMTYCKE ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN & UPPHOVSRÄTT
Genom att godkänna och acceptera detta avtal, lämnar Medlemmen, i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (SFS 1998:204), sitt samtycke till att Internetartisten AB registrerar, utlämnar och i övrigt behandlar personuppgifter och annan information hänförlig till Medlemmen i den utsträckning det behövs för att Internetartisten AB skall kunna tillhandahålla Tjänsten. Medlemmen ger även Internetartisten AB sitt samtycke till att använda Medlemmens information i sin marknadsföring av tjänsten.

Medlemmen ansvarar för att Medlemmens information är sanningsenlig och att Medlemmen innehar upphovsrättigheten eller tillstånd från upphovsmannen att publicera information såsom varumärken, textinformation, digitala bilder, ljudfiler, videoupptagningar som förekommer i Tjänsten.

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Äganderätten och upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till Tjänsten och i Tjänsten ingående delar tillkommer Internetartisten AB och övergår inte i något avseende till Medlemmen i och med detta avtal. Medlemmen äger inte rätt att överlåta eller upplåta sin rätt att nyttja Tjänsten till tredje man.

Om Internetartisten AB drabbas av skadeståndsskyldighet gentemot utomstående eller av andra kostnader på grund av att ovanstående krav inte uppfyllts, är Medlemmen skyldig att ersätta Internetartisten AB upp till det fulla värdet av skadan och för samtliga kostnader som Internetartisten AB åsamkats till följd därav.

6. ANSVARSBEGRÄNSNING
Internetartisten AB ansvarar inte för direkt, indirekt eller annan skada på person eller egendom eller förlust som kan drabba Medlemmen eller tredje man vilken beror på Tjänsten, utnyttjande av eller fel, såsom avbrott i Tjänsten, eller den information som befordras med Tjänsten. Internetartisten AB ansvarar inte heller till någon del för datasekretessen i samband med överföringen av information vid användandet av Tjänsten.

Internetartisten AB kan inte hållas ansvarigt för riktigheten eller oriktigheten i informationen eller material som skickas in av andra Medlemmar, Annonsörer, besökare på webbplatsen och/eller den berörda Medlemmen själv (eller för följderna av detta). Vidare kan Internetartisten AB inte hållas ansvarigt för om innehåll som skickas in av en Medlem står i strid med en eller flera andra Medlemmars eller utomstående parters rättigheter.

Alla överenskommelser mellan Medlem och Annonsör är helt utanför Internetartisten ABs ansvar. Internetartisten AB kan därmed inte hållas ansvarigt vid en eventuell tvist mellan Medlem och Annonsör.

Medlemmen äger inte rätt att lägga ut sina egna eller andras kontaktuppgifter (webbadress, e-post, telefon eller företagsnamn) på sin artistprofil för att med uppsåt undvika att betala avgiften för tilläggstjänsten. Vid överträdelse har Internetartisten AB rätt att radera Medlemmens otillåtna information och säga upp avtalet med omedelbar verkan.

7. FORCE MAJEURE
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Medlemsavtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan ("Befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och part inte kunnat råda över omständigheten.

Såsom befriande omständighet skall anses bl a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse, inskränkningar av drivkraft, knapphet på transporter, varor eller energi, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör, fel i det allmänna data- eller telefon- eller kInternetartisten ABel- eller mobiltelefonnätet och fel i hård- eller mjukvara.

Om part önskar påkalla befrielse enligt bestämmelserna ovan skall parten utan oskäligt dröjsmål underrätta motparten härom.

8. TJÄNSTEN OCH BETALNINGSVILLKOR FÖR TILLÄGGSTJÄNSTEN
Internetartisten AB ska tillhandahålla följande tjänster till Medlemmen:

• Grundtjänsten är kostnadsfri för Medlemmen. I grundtjänsten ingår ett personligt internetverktyg som gör det möjligt för Medlemmen att administrera den information som publiceras på Medlemmens profilsida på Hemsidan. Medlemmen ges även möjligheten att utan kostnad få ta del av den information som en uppdragsgivare (nedan kallad Annonsören) eventuellt skickar till Medlemmen. I denna information ingår inte uppdragsgivarens kontaktuppgifter.

• Tilläggstjänsten erbjuder Medlemmen att på begäran och mot betalning få tillgång till annonsörens kontaktuppgifter. Internetartisten AB har rätt att på begäran av Medlemmen debitera Medlemmen en kostnad i förskott per utförd tilläggstjänst enligt angivet pris och betalningsalternativ. Vid erlagd betalning är Internetartisten AB skyldig att leverera tilläggstjänsten och annonsörens kontaktuppgifter. Erlagd avgift betalas endast tillbaka till Medlemmen utifall Internetartisten AB inte har levererat tilläggstjänsten enligt villkoren i Medlemsavtalet.

9. TILLGÄNGLIGHET
Internetartisten AB skall verka för att Tjänsten skall vara tillgänglig 24 timmar per dygn. Internetartisten AB äger dock rätt att avbryta publiceringen av Hemsidan, Tjänsten eller delar av Tjänsten för att utföra sedvanligt och nödvändigt driftsunderhåll av systemet. Internetartisten AB ansvar inte för avbrott i publiceringen som beror på omständighet utom Internetartisten AB:s kontroll som Internetartisten AB inte kunnat förutse och vars följder Internetartisten AB inte kunnat undvika.

10. VILLKORSÄNDRINGAR
Internetartisten AB äger rätt att ändra bestämmelse i Medlemsavtalet, priser och omfattningen av Tjänsten. De vid varje tidpunkt gällande Medlemsavtal finns att återfinna på Artistmarknaden.se.com. Ändring av uteslutande administrativ karaktär får utföras omedelbart.

Internetartisten AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra de exklusiva erbjudanden som annonseras ut och som finns tillgängliga för Medlemmen.

11. LAGVAL
För avtalet gäller svensk lag och domsrätt.

12. ÖVRIGT
Internetartisten AB har rätt att utan Medlemmens godkännande överlåta detta avtal till annan part. Medlemmen äger ej rätt att överlåta detta avtal eller sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet till annan part utan Internetartisten AB skriftliga godkännande.